informatika fanidan dars ishlanma

 2-1

Sinf  9-B
Fan  Informatika va Axborot texnologiyasi
Oqituvchi   Kadirova Mastura Abduxakimovna
Dars raqami   20 –dars
Sana   16 noyabr 2017 yil   4- soat

Mavzu  :  Standart  funksiyalar  va  protseduralar, algebraik  ifodalar mavzusini  takrorlash

 

 

Darsning maqsadi:  O ‘quvchilarni  Paskal  dasturlash tilining  standart  funksiyalari  bilan,  algebraik  ifodalarni yozish qoidalari  bilan  tanishtirish, bilim berish.

 • Darsning ta’limiy vazifasi:  o ‘quvchilarga  matematik funksiyalar va o’zgaruvchilar  turini  o ‘zgartiruvchi  funksiyalar haqida  tushuntirish, bilim berish.
 • Darsning tarbiyaviy vazifasi:Kommunikativ kompetensiyasi orqali  o’quvchilarni  yangi  bilimlar egallashga va qattiyatli  bo‘lishga yo’naltirib, tarbiya berish.
 • Darsning rivojlantiruvchi vazifasi: O’zini-o’zi rivojlantiruvchi kompetensiyasi orqali o’quvchilarning kompyuterdan  foydalanish  haqidagi bilim  va  tasavvurlarini kengaytirish o’quvchilarga jadval  ko’rinishidagi miqdorlar bilan ishlashni o’rgatishni shakllantirish
 • Dars tipi : Mustahkamlash
 • Dasr uslubi: Ko’rgazmali, amaliy
 • Dars o’tish usuli: Interfaol “Ha yoki yo’q” , “Begonasini toping” o’yinlari, test, Vositalar: Elektron  resurslar,  darslik,  plakatlar,  tarqatma materiallar.
 • Nazorat shakli : Og’zaki, savol-javob, muhokama, kuzatish.
 • Baholash: Rag’batlantirish, 5  ballik  reyting  tizimi  asosida.
 • :Savol- javob, kuzatish
 • 1 ball- O’tilgan mavzuni o’zlashtirishi
 • 1 ball- Uy ishi bajarganligi
 • 2 ball – Kompyuterda mustaqil amallar bajarishi
 • 1 ball –Yangi mavzuni o’zlashtirishi
 • Noyabr oyining muhim sanalar
 • Kun yangiliklari sinfda, maktabda, tumanda, viloyatda, respublikada, jahonda

Uyga vazifani tekshirish test asosida

1.Sonning kvadrat ildizini topish

T) Round O) Sqr M)Sqrt

2.Tasodifiy sonlar generatori

 • R) Exp O) Random N) Odd
 • 3. Agar son toq bo’lsa “ROST” qiymat qabul qiladi
 • R) Exp O) Random N) Odd
 • 4.Sonning butun qismini topish
 • A) Abs D) Char I) Int
 • 5.Sonni butungacha yaxlitlash
 • T) Round O) Sqr M)Sqrt
 • 6.Sonning kvadratini topish
 • T) Round O) Sqr M)Sqrt
 • 7.Sonning exsponentasini topish
 • R) Exp O) Random N) Odd

Test ni tekshirish kalit so’z (monitor)

Savol-javob

1.Quyidagi ifodalarni paskal dasturlash tilida yozing

 • Yechish: (x-y)/(sqr(x)-sqr(y));
 •      Yechish:(x+y)/x*y*z +sqr(sin*(x)
 •    Yechish:(5*sqr(a)+2*x)+3*x/sqr(a)*a+exp(5*Ln(tan)) *sqr(a)*a
 • Yechish:(sqr(cos)*cos*sqr(sin)*x+sqr(cos*a)*srq(cos*a)*cos*a
 • Yechish:(sqrt(5+x)-sqrt(z)*3x/sqr(a)*a+exp(*Ln(a))
 • 2.Quyidagi Paskalda yozilgan ifodalarning qiymatini hisoblang
  • a) sqr(trunc(4.95)) Yechish: 16
  • b) trunc(int(4.95)+0.7) Yechish 4
  • d) round(trunc(3.5)+0.7) Yechish:4
  • e) 3+frac(12.5)= 3.5
  • f)sqrt(sqr(16)) Yechish: =16
  • g) srqt(sqrt(256)+9) Yechish: =5
  • h) sqr(5-abs(-5)) Yechish: =4
  • i) abs(-sqrt(6)) Yechish: =4
  • 3.   a=5, b=4 bo’lsa, quyidagi Paskalda yozilgan ifodalarning qiymatini hisoblang
   • a) abs(a+b-a*b) Yechish:abs(5+4-5*4)=-11
   • b) sqr(a+b-a*b)-110 Yechish: sqr(5+4-5*4)-110=11
   • d) round(a/b+0.3)+9 Yechish: round(5/4+0.3)+9=    round (1.25+0.3)+9=2+9=11
   • e) 3+frac(b/a) Yechish: 3+frac(4/5)=  3+0.8=3.8
   • f) sqrt(sqr(a)-b*b)       Yechish:  sqrt(sqr(5)-4*4)=3
   • g) srqt(sqrt(a+b)+6)   Yechish: sqrt(sqrt(5+4)+6)=3
   • h) sqr(a-abs(b-a))         Yechish:sqr(5-abs(4-5))=16
   • i) abs(9-sqrt(a*b+a))         Yechish:abs(9-sqrt(5*4+5))=4
   • Krossvord
    • Dastur nomi
    • Sonning kasr qismi
    • Sonning kvadrati
    • O’zgarmas qiymatlar konstantalarni tavsiflash
    • Sonning absolyut qiymati

    Sonning natural logarifmi

   • Uyga vazifa 4-mashq
    • Quyidagi Paskalda yozilgan ifodalar qiymati qanday turdagi o’zgarmas bo’lishini aniqlang.
    • O’quvchilarni baholash